• معماری هنر ساختن فضا است.

    برونوزی
  • آنچه معمار انجام می دهد پیش از آنکه تبدیل به یک بنا شود، باید پاسخی باشد به نهاد انسان.

    لویی کان
  • طراحی
  • محاسبات
  • اجرا

درمرحله طراحی بعد از بررسی اطلاعات مربوط به پروژه و خواسته کارفرما که به معنای بررسی اقلیم منطقه ، ویژگی های سایت و دید و منظر و توپوگرافی زمین است ، فاز یک طراحی در غالب طراحی کانسپ، ارائه دیاگرام ، پلان های طراحی و تصاویر 3 بعدی صورت می گیرد.

بعد از تایید نهایی طراحی پروژه توسط کارفرما ، پروسه محاسبه و تهیه نقشه هایی اجرایی انجام می گیرد. تهیه نقشه های فاز 2 ، محاسبه، تهیه نقشه سازه از جمله فعالیت ها در این بخش می باشد.

پس از طراحی و محاسبات نقشه ،امور متره و براورد مصالح جهت اعلام دقیق هزینه ساخت فضا مشخص میگردد و بر اساس طرح های تایید شده توسط کارفرما مرحله ساخت آغاز می گردد.


آخرین مقالات