آپارتمان خیابان بهار

 

نام پروژه : آپارتمان خیابان بهار 

مکان: کرج، خیابان یهار
از اهداف این پروژه ، طراحی نمایی متفاوت که به واسطه انتخاب کاربران از داخل بنا قابلیت تغییر داشته باشند.

آپارتمان خیابان بهار
آپارتمان خیابان بهار