کارخانه مقواسازی

نام پروژه : ساختمان اداری کارخانه مقواسازی


مکان: کرج، شهرک صنعتی دهک

طراحی فاز اداری کارخانه در قالب فضای صنعتی ، مدرن و متناسب با خواسته کارفرما صورت گرفت. کلیت شکل گیری ایده بر اساس ماهیت کارکردی کارخانه ، به صورت پوسته ای در سطح بیرونی ساختمان یه عنوان جعبه ای در بر گیرنده طراحی شد. در طراحی داخلی نیز با هدف خلق فضایی جذاب، از مولفه های مدرن و شفاف استفاده شد.

ساختمان اداری کارخانه مقواسازی
ساختمان اداری کارخانه مقواسازی
ساختمان اداری کارخانه مقواسازی
ساختمان اداری کارخانه مقواسازی
ساختمان اداری کارخانه مقواسازی
ساختمان اداری کارخانه مقواسازی