مجتمع فرهنگی ورزشی مهرشهر

نام پروژه : مجتمع فرهنگی ، ورزشی مهرشهر


مکان: کرج، مهرشهر

مجتمع فرهنگی ورزشی مهرشهر در ابعاد 3900 متر مربع واقع در مهرشهر کرج است. گام اول طراحی، شامل سالن های ورزشی و ساختمان سونا و جکوزی آن است. در فاز دوم، طراحی استخر مجموعه صورت می گیرد و در نهایت، طراحی مرحله آخر شامل ساختمان فرهنگی مجموعه می شود.

مجتمع فرهنگی ورزشی مهرشهر
مجتمع فرهنگی ورزشی مهرشهر
مجتمع فرهنگی ورزشی مهرشهر
مجتمع فرهنگی ورزشی مهرشهر
مجتمع فرهنگی ورزشی مهرشهر