ویلای شماره 23

نام پروژه : ویلا شماره 23

مکان: کرج، کوهسار

در طراحی ویلای شماره 23 تلاش شد فضای خصوصی و عمومی به گونه ای از هم تفکیک گردد. با قرارگیری مسیر ورودی ویلا در یک محدوده و جانمایی استخر و فضای استراحتی محوطه در سمت دیگر، حریم فضایی بنا کنترل شود.

ویلای شماره 23
ویلای شماره 23
ویلای شماره 23