ویلای شمس

نام پروژه: ویلای شمس

کارفرما: آقای قادری
مکان: کردان

در طراحی ویلای شمس، از دو طرح (آلترناتیو) متفاوت در جهت برآورده کردن خواسته کارفرما استفاده شد. در طرح دوم ، با الگوبرداری از فرم متداول ویلا، اما به شیوه ای مدرن ، طراحی صورت گرفت.
 

ویلای شمس 2
ویلای شمس 2