مجتمع تجاری-اداری فردوسی

نام پروژه: مجتمع اداری- تجاری فردوسی

کارفرما: آقای فردوسی
مکان: کرج

در ابتدا با توجه به خواسته کارفرما که طراحی یک نمای متفاوت و زیبا بود، پوسته نما به صفحه شطرنجی تقسیم بندی شد. هر مربع متناسب با کاربری فضای واحد آن به صورت یک در میان به صفحه شفاف و کدر تقسیم شد. سپس برای ایجاد یک نمای متحرک و جذابتر ، صفحات شفاف، از پنل های چوبی پوشیده شد که از قابلیت حرکت برخوردار بودند.
 

مجتمع تجاری-اداری فردوسی
مجتمع تجاری-اداری فردوسی