طراحی ویلای مدرن

محوطه سازی باغ و ویلا
1396/09/20 - 11:37
محوطه سازی باغ و ویلا
فضای سبز بر خالف معنایی که ممکن است در ذهن ایجاد کند تنها محلی دارای درخت و گیاه نیست بلکه نماد سمبلی از تفکرات فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است.
نکاتی در باب استانداردهای محیط اداری
1396/09/20 - 09:27
نکاتی در باب استانداردهای محیط اداری
حیط های اداری باید با فعالیت هایی که در آن انجام می شود هم خوانی داشته باشد. فرآیندهای کاری مختلف نیازمند به فضاهای کاری مختلف است.
مقایسۀ تحلیلی ترسیم با دست و رایانه در فرآیند طراحی معماری
1396/09/19 - 17:06
مقایسۀ تحلیلی ترسیم با دست و رایانه در فرآیند طراحی معماری
اهمیت ترسیم با دست در طراحی معماری از یک سو و کاربرد روزافزون نرمافزارهای رایانهای در این حوزه و مقابلۀ این دو، به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است که رویکردی تحلیلی در تطبیق آنها را می ِ طلبد. این مقاله تالش دارد تا با بازنگری چیستی ترسیم با دست و نقش آن در فرآیند طراحی معماری، به مقایسۀ آن با ترسیم با رایانه بپردازد. این مقاله در سه بخش اصلی تدوین شده است. در بخش نخست، چیستی و مراتب ترسیم، انواع ترسیم و کاربرد آنها در مراحل مختلف فرآیند طراحی معماری بررسی میشود.
فرآینـــد طراحـی معمــاری ، تعامل میان طـراح وبهـره بردار
1396/09/19 - 16:56
فرآینـــد طراحـی معمــاری ، تعامل میان طـراح وبهـره بردار
مدل یابی مشارکت درطراحی مسکنهای شخصی ساز
سبک معماری مدرن
1396/09/19 - 16:30
سبک معماری مدرن
عوامل متعددی مانند خرد گرایی،توسعه علم و توسعه فلسفه و به ویژه گسترش تکنولوژی موجب تکوین مدرنیسم شد .استفاده از مظاهر تکنولوژی از جمله کاربرد فلز در ساختمان سازی شروع شد.
تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان
1396/09/18 - 15:29
تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان
تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان و راه رسیدن به طراحی پایدار با توجه به تأثیر اقلیم بر معماري، به ویژه در کشور ایران که شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است ، نیاز به مطالعات و پژوهش هاي جامع در این زمینه کاملا بدیهی و لازم می نماید . امروزه با توسعه و پیشترفت تکنولوژي، لزوم توجه به توسعه پایدار و ساخت و سازهاي مطابق با اصول معماري در راستاي استفاده بهینه از منابع طبیعی موجود از اهمیت خاصی برخوردار است .
آشنايى با روابط فضاها در يك واحد مسكونى
1396/09/18 - 15:20
آشنايى با روابط فضاها در يك واحد مسكونى
شناخت‌ روابط‌ فضایی‌ در‌ یک‌ واحد‌ مسكونی در فرایند طراحی پس از مشخص شدن برنامه فیزیکی پروژه، نوع و کیفیت فضاهای مورد نیاز طرح تعیین میشود. با شناخت کافی از فضاها و تسهیالت و لوازم مورد نیاز هر یک میتوان ارتباط فضاها میتواند از نظر عملکردی، خدماتی، رابطه بین فضاها را بررسی کرد. معموال بصری و ... باشد. در این فصل ضرورت وجود ارتباط بین فضاهای مسکونی و نحوه برقراری این ارتباط مشخص میشود.