گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1396/09/20 - 09:27
كد :9

نکاتی در باب استانداردهای محیط اداری

حیط های اداری باید با فعالیت هایی که در آن انجام می شود هم خوانی داشته باشد. فرآیندهای کاری مختلف نیازمند به فضاهای کاری مختلف است.

کارهای نیازمند به تمرکز باال باید در فضاهای آرام انجام شود و مشاغل نیازمند تعامل در فضای بازتر و پر سر و صدا تر به خوبی انجام می شوند. ایستگاه های کاری یک ساختمان اداری به صورت میانگین تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد اوقات پر هستند در حالی که هزینه های سنگینی برای اجاره محل ، تهویه، نگهداری و نظافت آنها می شود. استاندارد کردن ابعاد و جانمایی درست باعث کاهش هزینه ها خواهد شد. همچنین مسئله استاندارد سازی ابعاد زمانی پر رنگ تر می شود که محیط اداری دچار جابه جایی از نظر افراد و فضا می شود.

اگر فضاهای اداری دارای ابعاد یکسان و یا حداقل مدوالر باشند تغییرات در محیط ارزان تر و سریع تر امکان پذیر خواهد بود . از سوی دیگر تعامل میان کارکنان مهم و حیاتی است و نحوه چیدمان محیط یکی از ارکان تاثیر گذار در این امر است.

 

 

استفاده درست از نوع چیدمان ، رنگ ها و اشکال در محیط کار فرهنگ مورد نظر مدیریت مجموعه را بیان می کند و آنرا به کارکنان القا می نماید ، همچنین چینش و استفاده از عناصر درست در شکوفایی خالقیت کارمندان تاثیر به سزایی خواهد داشت

در نهایت می توان به تاثیر انتخاب درست فضای داخلی شرکت بر محیط زیست اشاره کرد . چینش درست، استفاده از متریال های مناسب و در نظر گرفتن تغییرات در آینده باعث می شود تخریب کمتری در هنگام ایجاد تغییر انجام شود و همچنین برای گرمایش و سرمایش ساختمان انرژی کمتری مصرف شود.

آیا کارمندان میزهای اختصاصی دارند یا از میزهای گروهی استفاده می کنند؟

کارمندان به صورت تمام وقت کار می کنند یا پاره وقت؟

آیا فضای اداری پارتیشن دارید یا شامل اتاق های تو در تو است؟

آیا محیط کار شما نوعی شو روم است یا صرفا محلی برای انجام امور کارمندی؟

آیا در فضایی کامال دیجیتال مشغول به کار هستید یا نیاز به محلی برای نگهداری و ذخیره اوراق دارید؟

آیا شکل کلی شرکت طرحی سازمانی دارد یا بخش های مختلف حق انتخاب برای ظاهر محیط خود دارند؟

مهم ترین وجه تمایز دفاتر اداری ابعاد و یا باز یا بسته بودن آنهاست، بنابراین انواع مختلف فضاهای اداری درجات مختلفی از حریم بصری و صوتی را ایجاد میکنند که تاثیر مستقیمی بر تعامل میان کارمندان و توانایی تمرکز آنها خواهد داشت.

حداقل فضای پیشنهاد شده برای کارمندان به شرح زیر است:

فضای پایه برای نوشتن و تایپ کردن ۴ متر مربع

فضای اضافه برای قرار دادن اوراق در یک طرف ۱ متر مربع

فضایی اضافه برای قرار دادن فایل ۱ متر مربع به ازای هر فایل

فضای مالقات به ازای هر صندلی اضافه ۱٫۵ متر مربع دفتر کار باز : Office Open

فضای کاری باز غیر محصور برای بیش از ۱۰ نفر – مناسب فعالیت های مستلزم ارتباط مداوم و کارهای با سطح تمرکز پایین

فضای کار گروهی : Space Team

فضای کاری نیمه بسته پارتیشن مناسب برای ۲ تا ۸ نفر و مناسب برای کارهای گروهی نیازمند ارتباط مداوم و سطح تمرکز متوسط اتاقک کار : Cubicle

فضای کاری نیمه بسته پارتیشن اداری مناسب برای ۱ نفر و مناسب برای مشاغلی که ارتباط و سطح تمرکز متوسط نیاز دارند. دفتر کار خصوصی : Office Private

فضای کاری بسته برای فعالیت های محرمانه و اموری که نیازمند سطح تمرکز باال اند و یا فعالیت هایی که شامل مالقات های کوتاه زیادی در طول روز اند.

دفتر کاری مشترک : Office Sharedفضای کاری بسته برای ۲ یا ۳ نفر و مناسب فعالیت های با تمرکز متوسط و کارهای گروهی در قالب گروه های کوچک است.

اتاق گروهی : Room Teamفضای کاری بسته برای ۴ الی ۱۰ نفر و مناسب برای کار گروهی که ممکن است محرمانه باشد در عین حال نیاز به ارتباط مداوم درون گروهی دارد.

باجه مطالعه : Room Studyفضای کاری بسته برای یک نفر مناسب برای فعالیت های کوتاه مدت نیازمند تمرکز سالن کار

راحت : Lounge Workفضای کاری سالن مانند مناسب ۲ الی ۶ نفر که نیازمند هم فکری و یا تعامل آنی است جایگاه

موقت : Down Touchفضای کاری باز برای یک نفر مناسب فعالیت های کوتاه مدت که نیازمند سطح تمرکز پایین است.

فضاهای مالقات:

حداقل فضای پیشنهاد شده برای هر فضای مالقات :

فضای مالقات مالقات باز ۱٫۵ متر مربع به ازای هر نفر

فضای مالقات بسته ۲ متر مربع به ازای هر نفر

فضای مالقات همراه با تجهیزات و مبلمان ۳ متر مربع به ازای هر نفر نقطه مالقات ) کاربران ایستاده ( ۱ متر مربع اتاق مالقات کوچک : room meeting Small

فضای مالقات بسته برای ۲ تا ۴ نفر و مناسب برای تعامالت رسمی و غیر رسمی اتاق مالقات بزرگ : room meeting Large

فضای مالقات بسته برای استفاده ۵ تا ۱۲ نفر ، جهت بحث و تعامالت رسمی

فضای مالقات کوچک : Huddle

فضای مالقات باز یا نیمه باز برای ۲ تا ۴ نفر و مناسب تعامالت کوتاه و غیر رسمی

فضای مالقات بزرگ : Area Training

فضای مالقات باز یا نیمه باز برای تعداد تا ۱۲ نفر و مناسب تعامالت کوتاه غیر رسمی اتاق فکر : Room Storm Brain

فضای مالقات بسته برای ۵ الی ۱۲ نفر و مناسب جلسات اتاق فکر و کارگاه ها نقطه مالقات : Point Meetingیک نقطه مالقات باز برای ۲ الی ۴ نفر برای جلسات موقت و غیر رسمی

فضای پشتیبانی : بایگانی Space Filing یک

فضای بسته برای نگهداری اسناد انبار Space Strongیک

فضای باز یا بسته برای نگهداری وسایل کاری رایج

 

برای دانلود کامل مقاله کلیک کنید.

اصول طراحی ساختمان اداری

طراحی ساختمان اداری در کرج

موبیوس ساز

طراحی ساختمان اداری مدرن